Tsaneva-Agro
5. Правилни сеитбообращения; 6.      Отглеждане      на      плодове,      зеленчуци      и етерично-маслени растения по биологичен начин; 7. Цялостна грижа на вашите насаждения; 8. Правилно използване на пестициди; 9.   Избор   на   подходяща   борба   с   вредителите   по растенията; 10.   Помощ   при   различни   проблеми,   с   които   се сблъсквате в отглеждането на културите си; 11.    Консултации    по    различни    теми,    които    ви вълнуват    при    зеленчукови,    овощни    и    етерично- маслени култури; 12.     Прегледи     и     оценка     на     вашите     ниви, растения, дървета, туфи или разсади; 13. Избор на подходящи сортове; 14.   Получаване   на   добри   добиви   и   качествена продукция; 15. Доволни клиенти; Решението    е    ваше.    Доверете    ми    се.    Аз    Ви очаквам!
Един   сайт,   с   който   искам   да   достигна   до   вас   и   да ви   помогна   заедно   да   разрешим   проблемите   ви   или да     изградим     началото     на     вашето     земеделско производство.    Тук    е    мястото,    където    може    да    се запознаете   с   моите   цели,   идеи   и   съвети   свързани   с вашите земеделски култури. Аз   искам   заедно   да   работим   за   едно   по-добро бъдеще   на   земите   и   земеделието   в   България.   Искам да   дадем   началото   на   нови   насаждения,   да   изградим нови   овощни   градини   или   да   се   преборим   за   вече създадените.    Каквото    и    да    се    изправи    пред    нас    - вредител   или   друг   проблем,   заедно   ще   достигнем   до решението. Искам   да   обработваме   и   да   използваме   земята правилно,   без   да   навредим   на   нейното   плодородие, без    да    вкарваме    излишни    количества    торове    и пестициди   в   нея.   Да   се   постараем   да   запазим   и   да подобрим    качествата    на    почвата.    В    подходящите срокове    да    преглеждаме    растенията    за    болести    и неприятели,     и     други     симптоми     на     лошото     им развитие,    за    да    овладяваме    навреме    създалата    се ситуация.
Нека    да    се    хвърлим    смело    в    биологичното отглеждане на растенията. Аз   съм   тук   не   само   за   производителите   с   биологично отглеждане    на    културите,    а    и    за    тези,    които    са заложили        на        по-сигурното        и        по-лесното конвенционално отглеждане. Ако   искате   просто   консултации   със   специалист или   само   за   определен   период   помощ   от   агроном,     може   да   се   обърнете   към   мен.   Няма   да   обещавам,   че ще   е   лесно,   но   това   което   мога   да   обещая,   е   че   ще   се борим    и    ще    се    стремим    да    достигнем    желаните резултати. Моята   мисиякато   частен   експерт   е   да   изпълним следните важни точки: 1.     Правилното     отглеждане     на     земеделските култури; 2. Торене в границите на полезното; 3.   Подобряване   на   качествата   и   плодородието   на почвата; 4. Борба с вредителите по растенията;
Tsaneva-Agro
Един   сайт,   с   който   искам   да   достигна   до   вас и     да     ви     помогна     заедно     да     разрешим проблемите   ви   или   да   изградим   началото   на вашето     земеделско     производство.     Тук     е мястото,   където   може   да   се   запознаете   с   моите цели,    идеи    и    съвети    свързани    с    вашите земеделски култури. Аз   искам   заедно   да   работим   за   едно   по- добро    бъдеще    на    земите    и    земеделието    в България.   Искам   да   дадем   началото   на   нови насаждения,      да      изградим      нови      овощни градини     или     да     се     преборим     за     вече създадените.   Каквото   и   да   се   изправи   пред нас   -   вредител   или   друг   проблем,   заедно   ще достигнем до решението. Искам    да    обработваме    и    да    използваме земята   правилно,   без   да   навредим   на   нейното плодородие,      без      да      вкарваме      излишни количества   торове   и   пестициди   в   нея.   Да   се постараем      да      запазим      и      да      подобрим качествата      на      почвата.      В      подходящите срокове      да      преглеждаме      растенията      за болести   и   неприятели,   и   други   симптоми   на лошото     им     развитие,     за     да     овладяваме навреме създалата се ситуация. Нека   да   се   хвърлим   смело   в   биологичното отглеждане на растенията. Аз    съм    тук    не    само    за    производителите    с биологично   отглеждане   на   културите,   а   и   за тези,   които   са   заложили   на   по-сигурното   и   по- лесното конвенционално отглеждане. Ако      искате      просто      консултации      със специалист    или    само    за    определен    период помощ   от   агроном,      може   да   се   обърнете   към мен.   Няма   да   обещавам,   че   ще   е   лесно,   но това   което   мога   да   обещая,   е   че   ще   се   борим   и ще     се     стремим     да     достигнем     желаните резултати. Моята    мисия    като    частен    експерт    е    да изпълним следните важни точки: 1.   Правилното   отглеждане   на   земеделските култури; 2. Торене в границите на полезното; 3.       Подобряване       на       качествата       и плодородието на почвата; 4. Борба с вредителите по растенията; 5. Правилни сеитбообращения; 6.    Отглеждане    на    плодове,    зеленчуци    и етерично-маслени     растения     по     биологичен начин; 7. Цялостна грижа на вашите насаждения; 8. Правилно използване на пестициди; 9.   Избор   на   подходяща   борба   с   вредителите по растенията; 10.   Помощ   при   различни   проблеми,   с   които се сблъсквате в отглеждането на културите си; 11.   Консултации   по   различни   теми,   които ви     вълнуват     при     зеленчукови,     овощни     и етерично-маслени култури; 12.    Прегледи    и    оценка    на    вашите    ниви, растения, дървета, туфи или разсади; 13. Избор на подходящи сортове; 14.     Получаване     на     добри     добиви     и качествена продукция; 15. Доволни клиенти; Решението   е   ваше.   Доверете   ми   се.   Аз   Ви очаквам!